ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΑ

Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη του τμήματος της μισθοδοσίας των επιχειρήσεων και αντιμετωπίζουμε κάθε εργατικό – εργασιακό θέμα επιχειρήσεων και ιδιωτών.

 • Υπολογισμός, σύνταξη και έλεγχος μισθοδοσίας
 • Μισθοδοτικές καταστάσεις, αποδείξεις πληρωμής
 • Βιβλία αδειών, βιβλία υπερωριών
 • Προσλήψεις, αποχωρήσεις, καταγγελίες συμβάσεων
 • Επιχορηγήσεις για κάλυψη νέων θέσεων εργασίας
 • Σύνταξη και υποβολή καταστάσεων επιθεώρησης εργασίας και ΟΑΕΔ
 • Σύνταξη και υποβολή ΑΠΔ  
 • Παροχή συμβουλών σε όλο το φάσμα των εργατικών θεμάτων, συμβάσεις εργασίας, άδειες
 • Αντιμετώπιση εργατικών διαφορών – ενστάσεις
 • Εργατικά, ασφαλιστικά προσωπικού – Ανθρώπινο δυναμικό
 • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας